Trong kỹ thuật tiến trình nghiệp vụ, ba kiến trúc khác nhau được kiểm tra:

Trong kỹ thuật tiến trình nghiệp vụ, ba kiến trúc khác nhau được kiểm tra:

A. Hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, ứng dụng

B. Hạ tầng tài chánh, tổ chức và truyền thông

C. Cấu trúc báo cáo, cơ sở dữ liệu, mạng 

D. Cấu trúc dữ liệu, yêu cầu, hệ thống

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: