Trong kỳ, khi phát sinh giảm giá hàng bán (đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ), kế toán ghi:

Trong kỳ, khi phát sinh giảm giá hàng bán (đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ), kế toán ghi:

A. Nợ TK 532/ Có TK 131

B. Nợ TK 531; Nợ TK 333(1) / Có TK 131

C. Nợ TK 532/ Có TK 111, 112, 131

D. Nợ TK 532; Nợ TK 333(1) / Có TK 111, 112, 131

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Trong kỳ, khi phát sinh giảm giá hàng bán (đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp), kế toán ghi:

Trong kỳ, khi phát sinh giảm giá hàng bán (đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp), kế toán ghi:

A. Nợ TK 532/ Có TK 131

B. Nợ TK 531/ Có TK 331

C. Nợ TK 532; Nợ TK 133 / Có TK 111, 112, 131

D. Nợ TK 532/ Có TK 111, 112, 131

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng