Trong kiến trúc phân tầng mạng, tầng nào có liên kết vật lý?

Trong kiến trúc phân tầng mạng, tầng nào có liên kết vật lý?

A. Tầng 1

B. Tầng n

C. Tầng i

D. Tầng i 1 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: