Trong JavaScript sự kiện OnUnload xảy ra khi nào?

Trong JavaScript sự kiện OnUnload xảy ra khi nào?

A. Khi bắt đầu chạy chương trình

B. Khi kết thúc một chương trình

C. Khi kích chuột

D. Khi di chuyển chuột qua

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: