Trong Javascript sự kiện OnUnload thực hiện khi nào?

Trong Javascript sự kiện OnUnload thực hiện khi nào?

A. Khi bắt đầu chương trình chạy

B. Khi click chuột

C. Khi kết thúc một chương trình

D. Khi di chuyển chuột qua

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Trong Javascript sự kiện OnUnload thực hiện khi nào?

Trong Javascript sự kiện OnUnload thực hiện khi nào?

A. Khi bắt đầu chương trình chạy

B. Khi click chuột

C. Khi kết thúc một chương trình

D. Khi di chuyển chuột qua.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Trong Javascript sự kiện OnUnload thực hiện khi nào?

Trong Javascript sự kiện OnUnload thực hiện khi nào?

A. Khi bắt đầu chương trình chạy

B. Khi click chuột

C. Khi kết thúc một chương trình

D. Khi di chuyển chuột qua.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: