Trong JavaScript sự kiện OnMouseOver xảy ra khi nào?

Trong JavaScript sự kiện OnMouseOver xảy ra khi nào?

A. Khi một đối tượng trong form mất focus

B. Khi di chuyển con chuột qua một đối tượng trong form

C. Khi kích chuột vào nút lệnh

D. Khi một đối tượng trong form nhận focus

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Trong JavaScript sự kiện OnMouseOver xảy ra khi nào trong các trường hợp sau.

Trong JavaScript sự kiện OnMouseOver xảy ra khi nào trong các trường hợp sau.

A.  Khi di chuyển con chuột qua một đối tượng trong form

B. Khi một đối tượng trong form nhận focus

C. Khi một đối tượng trong form mất focus

D. Khi kích chuột vào nút lệnh

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: