Trong Javascript sự kiện OnMouseOver thực hiện khi nào?

Trong Javascript sự kiện OnMouseOver thực hiện khi nào?

A. Khi một đối tượng trong form mất focus

B. Khi một đối tượng trong form có focus

C. Khi di chuyển con chuột qua một đối tượng trong form

D. Khi click chuột vào nút lệnh

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Trong Javascript sự kiện OnMouseOver thực hiện khi nào?

Trong Javascript sự kiện OnMouseOver thực hiện khi nào?

A. Khi một đối tượng trong form mất focus.

B. Khi một đối tượng trong form có focus

C. Khi di chuyển con chuột qua một đối tượng trong form.

D. Khi click chuột vào nút lệnh

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Trong Javascript sự kiện OnMouseOver thực hiện khi nào?

Trong Javascript sự kiện OnMouseOver thực hiện khi nào?

A. Khi một đối tượng trong form mất focus.

B. Khi một đối tượng trong form có focus

C. Khi di chuyển con chuột qua một đối tượng trong form.

D. Khi click chuột vào nút lệnh

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: