Trong JavaScript sự kiện Onload xảy ra khi nào?

Trong JavaScript sự kiện Onload xảy ra khi nào?

A. Khi bắt đầu chạy chương trình

B. Khi click chuột

C. Khi di chuyển chuột qua

D. Khi kết thúc một chương trình

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: