Trong Javascript sự kiện Onload thực hiện khi:

Trong Javascript sự kiện Onload thực hiện khi:

A. Khi bắt đầu chương trình chạy

B. Khi click chuột

C. Khi kết thúc một chương trình

D. Khi di chuyển chuột qua.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Trong Javascript sự kiện Onload thực hiện khi:

Trong Javascript sự kiện Onload thực hiện khi:

A. Khi bắt đầu chương trình chạy

B. Khi click chuột

C. Khi kết thúc một chương trình

D. Khi di chuyển chuột qua.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: