Trong Javascript sự kiện Onclick thực hiện khi nào?

Trong Javascript sự kiện Onclick thực hiện khi nào?

A. Khi một đối tượng trong form mất focus.

B. Khi một đối tượng trong form có focus

C. Khi click chuột vào một đối tượng trong form.

D. Khi click chuột vào nút lệnh

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Trong Javascript sự kiện Onclick thực hiện khi nào?

Trong Javascript sự kiện Onclick thực hiện khi nào?

A. Khi một đối tượng trong form mất focus.

B. Khi một đối tượng trong form có focus

C. Khi click chuột vào một đối tượng trong form.

D. Khi click chuột vào nút lệnh

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: