Trong JavaScript sự kiện Onchange xảy ra khi nào trong các trường hợp sau.

Trong JavaScript sự kiện Onchange xảy ra khi nào trong các trường hợp sau.

A.  Khi một đối tượng trong form mất focus

B. Khi kích chuột vào nút lệnh

C. Xảy ra khi giá trị của một trường trong form được người dùng thay đổi dữ liệu

D. Khi một đối tượng trong form nhận focus

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: