Trong Javascript sự kiện Onchange thực hiện khi nào?

Trong Javascript sự kiện Onchange thực hiện khi nào?

A. Khi một đối tượng trong form mất focus

B. Khi một đối tượng trong form có focus

C. Xảy ra khi giá trị của một trường trong form được người dùng thay đổi

D. Khi click chuột vào nút lệnh

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Trong Javascript sự kiện Onchange thực hiện khi nào?

Trong Javascript sự kiện Onchange thực hiện khi nào?

A. Khi một đối tượng trong form mất focus.

B. Khi một đối tượng trong form có focus

C. Xảy ra khi giá trị của một trường trong form được người dùng thay đổi

D. Khi click chuột vào nút lệnh

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: