Trong Javascript hàm parseInt() dùng để làm gì?

Trong Javascript hàm parseInt() dùng để làm gì?

A. Chuyển một chuỗi thành số

B. Chuyển một chuỗi thành số nguyên

C. Chuyển một chuỗi thành số thực

D. Chuyển một số nguyên thành một chuỗi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Trong Javascript hàm parseInt() dùng để làm gì?

Trong Javascript hàm parseInt() dùng để làm gì?

A. Chuyển một chuỗi thành số

B. Chuyển một chuỗi thành số nguyên

C. Chuyển một chuỗi thành số thực

D. Chuyển một số nguyên thành một chuỗi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: