Trong Javascript hàm parseFloatTA() dùng để làm gì?

Trong Javascript hàm parseFloatTA() dùng để làm gì?

A. Chuyển một số nguyên thành một chuỗi

B. Chuyển một chuỗi thành số thực

C. Chuyển một chuỗi thành số

D. Chuyển một chuỗi thành số nguyên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: