Trong Javascript hàm parseFloat() dùng để làm gì?

Trong Javascript hàm parseFloat() dùng để làm gì?

A. Chuyển một chuỗi thành số

B. Chuyển một chuỗi thành số thực

C. Chuyển một chuỗi thành số nguyên

D. Chuyển một số nguyên thành một chuỗi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Trong Javascript hàm parseFloat() dùng để làm gì?

Trong Javascript hàm parseFloat() dùng để làm gì?

A. Chuyển một chuỗi thành số

B. Chuyển một chuỗi thành số thực

C. Chuyển một chuỗi thành số nguyên

D. Chuyển một số nguyên thành một chuỗi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: