Trong Java, tham số kiểu nguyên của một phương thức sẽ được truyền

Trong Java, tham số kiểu nguyên của một phương thức sẽ được truyền

A. Theo tham chiếu

B. Tùy vào trường hợp

C. Theo tham trị

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: