Trong Java, kiểu dữ liệu nào không phải là kiểu dữ liệu tham chiếu?

Trong Java, kiểu dữ liệu nào không phải là kiểu dữ liệu tham chiếu?

A. Array

B. double

C. String

D. BufferedReader

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Trong Java, kiểu dữ liệu nào không phải là kiểu dữ liệu tham chiếu?

Trong Java, kiểu dữ liệu nào không phải là kiểu dữ liệu tham chiếu?

A. float

B. Array

C. String

D. BufferedReader

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: