Trong Java, kiểu char biểu diễn bộ mã code nào dưới đây?

 Trong Java, kiểu char biểu diễn bộ mã code nào dưới đây?

A. UTF-8

B. UTF-16

C. UTF-32

D. Tất cả các mã trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: