Trong Java, để đọc dữ liệu từ bàn phím vào dùng lớp nào sau đây?

Trong Java, để đọc dữ liệu từ bàn phím vào dùng lớp nào sau đây?

A. Scanner

B. Scaner

C. ScanReader

D. ScanerReader

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: