Trong Java, đa kế thừa thực hiện bằng cách nào?

Trong Java, đa kế thừa thực hiện bằng cách nào?

A. Thừa kế từ 2 hay nhiều lớp

B. Thừa kế từ 1 Interface và 1 hay nhiều lớp

C. Thừa kế từ 1 lớp và 1 hay nhiều Interface

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: