Trong Java, các câu lệnh xử lý Exception sẽ được đặt trong khối nào?

Trong Java, các câu lệnh xử lý Exception sẽ được đặt trong khối nào?

A.  try

B. catch

C. finally

D. Exception

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: