Trong hình ảnh giao diện chính của phần hành nghiệp vụ Ngân hàng còn thiếu các danh mục từ điển nào?

Trong hình ảnh giao diện chính của phần hành nghiệp vụ Ngân hàng còn thiếu các danh mục từ điển nào?

                         

4/ 

A. DMTĐ: Hệ thống tài khoản, Nhà cung cấp, Khách hàng, Nhân viên

B. DMTĐ: Hệ thống tài khoản, Nhà cung cấp, Khách hàng

C. DMTĐ: Nhà cung cấp, Khách hàng, Nhân viên

D. DMTĐ: Hệ thống tài khoản, Khách hàng, Nhân viên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng