Trong Header của IP Packet có chứa?

Trong Header của IP Packet có chứa?

A. Source address

B. Destination address

C. Không chứa địa chỉ nào cả

D. Source and Destination addresses

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: