Trong Header của ATM, một hoàn toàn có thể xác định bởi sự kết hợp giữa VPI và VCI?

Trong Header của ATM, một hoàn toàn có thể xác định bởi sự kết hợp giữa VPI và VCI?

A. Đường dẫn ảo

B. Kênh ảo

C. Liên kết vật lý

D. Liên kết logic

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: