Trong gói dữ liệu UDP (UDP segment), vùng dữ liệu thực sự bắt đầu từ byte thứ?

Trong gói dữ liệu UDP (UDP segment), vùng dữ liệu thực sự bắt đầu từ byte thứ?

A. 4

B. 5

C. 8

D. 9

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: