Trong gói dữ liệu UDP (UDP segment), địa chỉ dùng để xác định tiến trình nhận nằm ở?

Trong gói dữ liệu UDP (UDP segment), địa chỉ dùng để xác định tiến trình nhận nằm ở?

A. Byte 1 và 2

B. Byte 3 và 4

C. Byte 5 và 6

D. Không xác định

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: