Trong đơn vị HCSN chi phí thu mua vật liệu dùng cho hoạt động sự nghiệp được ghi:

Trong đơn vị HCSN chi phí thu mua vật liệu dùng cho hoạt động sự nghiệp được ghi:

A. Bên nợ TK vật liệu (152)

B. Bên nợ TK công cụ, dụng cụ (153)

C. Bên nợ TK chi dự án (662)

D. Bên nợ TK chi hoạt động (661)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Trong đơn vị HCSN chi phí thu mua vật liệu dùng cho hoạt động sự nghiệp được ghi:

Trong đơn vị HCSN chi phí thu mua vật liệu dùng cho hoạt động sự nghiệp được ghi:

A. Bên nợ TK vật liệu

B. Bên nợ TK công cụ, dụng cụ

C. Bên nợ TK chi dự án

D. Bên nợ TK chi hoạt động

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Trong đơn vị HCSN chi phí thu mua vật liệu nhập kho dùng cho hoạt động sự nghiệp được ghi vào tài khoản kế toán nào?

Trong đơn vị HCSN chi phí thu mua vật liệu nhập kho dùng cho hoạt động sự nghiệp được ghi vào tài khoản kế toán nào?

A. Bên nợ TK nguyên liệu, vật liệu (152)

B. Bên nợ TK công cụ, dụng cụ (153)

C. Bên nợ TK chi hoạt động (611)

D. Bên nợ TK khoản nhận trước chưa ghi thu ghi chi (366)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Trong đơn vị HCSN chi phí thu mua vật liệu dùng cho hoạt động sự nghiệp được ghi vào tài khoản kế toán nào sau đây?

Trong đơn vị HCSN chi phí thu mua vật liệu dùng cho hoạt động sự nghiệp được ghi vào tài khoản kế toán nào sau đây?

A. Bên nợ TK nguyên liệu vật liệu (152)

B. Bên nợ TKchi hoạt động (661)

C. Bên nợ TK chi dự án (662)

D. Bên nợ TK công cụ, dụng cụ (153)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng