Trong DomDocument sử dụng phương thức nào để thêm node vào một node nào đó cho trước

Trong DomDocument sử dụng phương thức nào để thêm node vào một node nào đó cho trước

A. insertBefore

B. insertFirst

C. insertStart

D. insert

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: