Trong địa chỉ IP, có 5 lớp A, B, C, D, E. Lớp B là lớp có dãy địa chỉ:

Trong địa chỉ IP, có 5 lớp A, B, C, D, E. Lớp B là lớp có dãy địa chỉ:

A. 192.0.0.0 tới 223.255.255.255

B. 240.0.0.0 tới 255.255.255.255

C. 128.0.0.0 tới 191.255.255.255

D. 224.0.0.0 tới 239.255.255.255

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: