Trong DatagramSocket phương thức dùng để đóng kết nối là?

Trong DatagramSocket phương thức dùng để đóng kết nối là?

A.  Public () close

B. Public close()

C. Public void synchronized () close

D. Public void synchronized close()

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: