Trong cùng một máy, có nhiều ứng dụng mạng cùng chạy, để phân biệt các ứng dụng này với nhau người ta thường dùng thông số nào sau đây?

Trong cùng một máy, có nhiều ứng dụng mạng cùng chạy, để phân biệt các ứng dụng này với nhau người ta thường dùng thông số nào sau đây?

A. Port

B. Địa chỉ IP

C. Tên miền

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Trong cùng một máy có nhiều ứng dụng mạng cùng chạy, để phân biệt các ứng dụng với nhau thường dùng thông số nào sau đây?

Trong cùng một máy có nhiều ứng dụng mạng cùng chạy, để phân biệt các ứng dụng với nhau thường dùng thông số nào sau đây?

A.  Port D.

B. Địa chỉ IP

C. Tên miền

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: