Trong CSS thuộc tính border: solid dùng để mô tả gì?

Trong CSS thuộc tính border: solid dùng để mô tả gì?

A. Mô tả đường viên là 2 nét

B. Mô tả đường viền có độ bóng

C. Mô tả đường viền là liền

D. Mô tả đường viền nét đứt

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: