Trong CSS muốn tạo một đối tượng có nền màu đỏ, lệnh nào sau đây là đúng

Trong CSS muốn tạo một đối tượng có nền màu đỏ, lệnh nào sau đây là đúng

A. backcolor: red;

B. Color: red;

C. Backgroundcolor: red;

D. background: red;

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: