Trong chồng giao thức TCP/IP, ở tầng Transport có những giao thức nào:

Trong chồng giao thức TCP/IP, ở tầng Transport có những giao thức nào:

A. SMTP

B. TCP

C. HTTP

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: