Trong chi dự án không Có khoản chi phi khấu hao tài sản cố định:

Trong chi dự án không Có khoản chi phi khấu hao tài sản cố định:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng