Trong chế độ văn bản, dấu hiệu kết thúc tệp là:

Trong chế độ văn bản, dấu hiệu kết thúc tệp là:

A. EOF

B. NULL

C. \n

D. Ctrl_Z

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: