Trong chế độ graphic, gốc tọa độ là

Trong chế độ graphic, gốc tọa độ là

A. Góc trên bên trái

B. Góc trên bên phải

C. Góc dưới bên trái

D. Góc dưới bên phải

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: