Trong chế độ đồ họa, hàm nào thường được dùng để hiện nội dung xâu:

Trong chế độ đồ họa, hàm nào thường được dùng để hiện nội dung xâu:

A. printf();

B. outtext(char far * textstring);

C. outtextxy(int x, int y, char far *textstring);

D. putchar();

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: