Trong chế độ 256 màu, số bít cho mỗi pixel là:

Trong chế độ 256 màu, số bít cho mỗi pixel là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: