Trong chế độ đồ họa, hàm nào sau đây xác  lập kiểu chữ, cỡ chữ:

Trong chế độ đồ họa, hàm nào sau đây xác  lập kiểu chữ, cỡ chữ:

A. outtextxy(int x, int y, char far * textstring);

B. outtext(char far *textstring);

C. settextstyle(int font, int direction, int charsize);

D. Cả 3 phương án trên.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: