Trong cấu trúc TCP/IP, chức năng của lớp Network Access là:

Trong cấu trúc TCP/IP, chức năng của lớp Network Access là:

A. Cắt / hợp dữ liệu

B. Định nghĩa cách truyền các gói tin

C. Định nghĩa gói tin IP

D. Định nghĩa địa chỉ MAC

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Trong cấu trúc TCP/IP, chức năng của lớp liên mạng là:

Trong cấu trúc TCP/IP, chức năng của lớp liên mạng là:

A. Ánh xạ các địa chỉ IP và địa chỉ vật lý

B. Định nghĩa cách truyền các gói tin

C. Phân mảnh và hợp nhất các gói tin

D. Ðịnh tuyến thông tin cho TCP

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: