Trong cấu trúc chương trình C++ có bao nhiêu hàm main()?

Trong cấu trúc chương trình C++ có bao nhiêu hàm main()?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: