Trong câu lệnh sau: public static void main(String[] agrs) thì phần tử agrs[0] chứa giá trị gì?

Trong câu lệnh sau: public static void main(String[] agrs) thì phần tử agrs[0] chứa giá trị gì?

A. Tên của chương trình   

B. Số lượng tham số       

C. Tham số đầu tiên của danh sách tham số 

D. Không câu nào đúng 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

 Đáp án đúng là: Tham số đầu tiên của danh sách tham số

Vì:

+ Trong khai báo đối số của hàm main() thì agrs là một mảng xâu kí tự, đồng thời hàm main có thể nhận nhiều đối số => agrs[0] là đối số đầu tiên trong danh sách đối số của hàm main()

Tags: