Trong các tiêu thức phân loại dưới đây, tiêu thức phân loại nào KHÔNG được dùng để phân loại hàng hoá:

Trong các tiêu thức phân loại dưới đây, tiêu thức phân loại nào KHÔNG được dùng để phân loại hàng hoá:

A. Theo nguồn gốc sản xuất

B. Theo tính chất thương phẩm, tính chất lý, hoá

C. Theo yêu cầu quản lý và của ghi chép của kế toán

D. Theo khâu lưu thông và phương thức vận chuyển

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Trong các tiêu thức phân loại dưới đây, tiêu thức nào KHÔNG được sử dụng để phân loại công cụ, dụng cụ:

Trong các tiêu thức phân loại dưới đây, tiêu thức nào KHÔNG được sử dụng để phân loại công cụ, dụng cụ:

A. Theo yêu cầu quản lý và ghi chép kế toán

B. Theo nguồn gốc sản xuất của công cụ, dụng cụ

C. Theo phương pháp phân bổ chi phí cho các đối tượng sử dụng

D. Theo nguồn hình thành và công dụng của công cụ, dụng cụ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Trong các tiêu thức phân loại dưới đây, tiêu thức phân loại nào không được dùng  để phân loại hàng hoá:

Trong các tiêu thức phân loại dưới đây, tiêu thức phân loại nào không được dùng  để phân loại hàng hoá:

A. Theo nguồn gốc sản xuất

B. Theo tính chất thương phẩm, tính chất lý, hoá

C. Theo yêu cầu quản lý và của ghi chép của kế toán

D. Theo khâu lưu thông và phương thức vận chuyển

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng