Trong các thứ tự sau đây về độ tin cậy của bằng chứng, thứ tự nào đúng:

Trong các thứ tự sau đây về độ tin cậy của bằng chứng, thứ tự nào đúng:

A. Thư giải trình của giám đốc > các biên bản họp nội bộ của đơn vị > thư xác nhận công nợ

B. Thư xác nhận công nợ > bảng lương của đơn vị có ký nhận > sổ phụ ngân hàng

C. Biên bản kiểm quỹ có chữ ký của kiểm toán viên > các phiếu chi>hóa đơn của nhà cung cấp

D. 3 câu trên sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng