Trong các rủi ro sau đây, rủi ro nào không thuộc rủi ro kiểm toán?

Trong các rủi ro sau đây, rủi ro nào không thuộc rủi ro kiểm toán?

A. Rủi ro tài chính.

B. Rủi ro tiềm tàng.

C. Rủi ro kiểm soát.

D. Rủi ro phát hiện.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng