Trong các phương pháp dưới đây, phương pháp nào không thuộc phương pháp của kiểm toán để thu thập các bằng chứng kiểm toán?

Trong các phương pháp dưới đây, phương pháp nào không thuộc phương pháp của kiểm toán để thu thập các bằng chứng kiểm toán?

A. Phương pháp kiểm tra, quan sát.

B. Phương pháp thẩm tra, xác nhận.

C. Phương pháp tài khoản.

D. Phương pháp tính toán, phân tích, đánh giá.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng