Trong các phương pháp sau đây, phương pháp nào không thể áp dụng để kiểm toán các số liệu không có trên các chứng từ (tài khoản sổ kiểm toán, báo cáo tài chính…)?

Trong các phương pháp sau đây, phương pháp nào không thể áp dụng để kiểm toán các số liệu không có trên các chứng từ (tài khoản sổ kiểm toán, báo cáo tài chính…)?

A. Điều tra phỏng vấn

B. Đối chiếu, so sánh

C. Quan sát, thử nghiệm

D. Xác nhận

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng