Trong các phương pháp kỹ thuật sau, phương pháp nào không thuộc phương pháp kỹ thuật của kiểm toán khi tiến hành kiểm toán các số liệu trên chứng từ?

Trong các phương pháp kỹ thuật sau, phương pháp nào không thuộc phương pháp kỹ thuật của kiểm toán khi tiến hành kiểm toán các số liệu trên chứng từ?

A. Kiểm tra đối chiếu

B. So sánh cân đối

C. Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố

D. Tính toán phân tích

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng