Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc kiểm toán tuân thủ:

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc kiểm toán tuân thủ:

A. Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp…

B. Kiểm tra tình hình chấp hành chính sách, nghị quyết, quy chế…

C. Kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh.

D. Kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc, các chuẩn mực kế toán, kiểm toán.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng